Ugovor o konsignaciji robe


12.4 - Primer obrasca ugovora o konsignaciji robeUgovor o konsignaciji


Zaključen između:


1. _______________ (u daljem tekstu: KONSIGNANT), i

2. _______________ (u daljem tekstu: KONSIGNATAR).I PREDMET UGOVORA


Član 1.


KONSIGNANT i KONSIGNATAR su se sporazumeli da KONSIGNANT otvori kod KONSIGNATARA konsignaciono skladište radi čuvanja i prodaje sledeće robe iz programa proizvodnje KONSIGNANTA, i to: _________.


Konsignaciono skladište nalaziće se u poslovnim prostorijama KONSIGNATARA u ______________.


II PRAVA I OBAVEZE KONSIGNANTA


Član 2.


Prava i obaveze KONSIGNANTA, kao proizvođača i isporučioca robe iz člana 1. ovog ugovora jesu:

1) da isporuči KONSIGNATARU robu koja je predmet ovog ugovora u vrednosti od ______ (slovima: ______) dinara, a prema asortimanu i količinama koje će ugovorne strane utvrditi posebnom specifikacijom, koja je sastavni deo ovog ugovora.


Roba, koju prima KONSIGNATAR i koja se nalazi na konsignacionom skladištu je vlasništvo KONSIGNANTA sve do momenta kada KONSIGNATAR plati KONSIGNANTU vrednost robe koja je izdata sa konsignacionog skladišta;


2) da robu koja je predmet ovog ugovora isporuči FCO skladište KONSIGNATARA, upakovano i ugovoreno;


3) da na zahtev KONSIGNATARA vrši popunu asortimana i količina robe na konsignacionom skladištu, a prema narudžbinama KONSIGNATARA, u okviru zajednički utvrđene specifikacije, i to u roku od ___ dana od dana prijema narudžbine ako ima gotove proizvode na svom skladištu, odnosno najdalje u roku od ..... dana ako ih mora proizvesti.


Sa isporučenom robom KONSIGNANT dostavlja KONSIGNATARU i dostavnicu sa specifikacijom isporučene robe, kataloškim oznakama, količinom i cenom.

Na osnovu dostavnice i potvrde o prijemu robe KONSIGNANT zadužuje KONSIGNATARA;