Ugovor o konsignaciji i prodaji rezervnih delova


2.29 - Primer ugovora o konsignaciji i prodaji rezervnih delovaUGOVOR O KONSIGNACIJI REZERVNIH DELOVA


Sačinjen dana 20.11.1996. godine između "SRBIJAPREVOZ" TRGOVINA NA VELIKO, Beograd, Đure Đakovića 84 (u daljem: tekstu konsignatar) i Fabrike aviona "UTVA" iz Pančeva, Utve Zlatokrile 9 (u daljem tekstu: Proizvođač).


PREDMET UGOVORA: Konsignacija rezervnih delova za priključna i specijalna vozila i nadgradnje proizvodnje "UTVA".


Član 1.


Konsignatar i proizvođač su se dogovorili da proizvođač otvori kod konsignatara konsignaciono skladište rezervnih delova za priključna i specijalna vozila i specijalne nagradnje na vozilima iz programa proizvodnje "UTVE", u "SRBIJAPREVOZ" u Beogradu.


Član 2.


PRAVA I OBAVEZE PROIZVOĐAČA:


1) Da isporuči konsignataru rezervne delove u vrednosti od _______ dinara, a u asortimanu i količini prema zajednički utvrđenoj specifikaciji.

               Svi rezervni delovi, koje prima konsignatar i koji se nalaze na konsignacionom skladištu, su isključivo vlasništvo proizvođača sve do momenta kada konsignatar plati "UTVI" vrednost rezervnih delova koji su izdati sa konsignacionog skladišta;


2) Da rezervne delove iz tačke 1. ovog člana isporuči fco skladište "UTVE" upakovano i utovareno;


3)         Da na zahtev konsignatara vrši popunu rezervnih delova na konsignacionom skladištu prema narudžbi konsignatara iz utvrđenih specifikacija.


               Da naručene rezervne delove iz prethodnog stava isporuči u roku od 10 dana od dana prijema narudžbe ako ih ima gotove na svom skladištu odnosno najduže 30 dana ako ih prethodno mora proizvesti.


               Sa isporučenim rezervnim delovima proizvođač dostavlja konsignataru i dostavnicu sa specifikacijom isporučenih delova, kataloškom oznakom, količinom i cenom.


               Na osnovu dostavnice i potvrde o prijemu rezervnih delova proizvođač zadužuje konsignatara.


               Utvrđena specifikacija rezervnih delova iz čl. 2. tačka 1. može se dopuniti po potrebi, a na zahtev konsignatara, ako to uslovi na tržištu zahtevaju.


5) Za kvalitet isporučenih delova na konsignaciono skladište proizvođač garantuje da su izrađeni od kvalitetnog materijala, u svemu prema važećim standardima;


6) Da dostavi konsignataru cenovnik rezervnih delova koji se nalaze na konsignaciji po kojem će konsignatar prodavati rezervne delove.