Ugovor o komisionu u spoljnotrgovinskom poslovanju, varijanta II


3.10 - Primer ugovora o komisionu u spoljnotrgovinskom poslovanju (varijanta II)UGOVOR


zaključen između Fabrike "A" (u daljem tekstu: komitent) i Preduzeća "B" (u daljem tekstu: izvoznik).


PREDMET UGOVORA


Član 1.


Ovim ugovorom zaključenim između komitenta i izvoznika, izvoznik se obavezuje da za račun komitenta izveze i proda inostranoj firmi ______________________ (u daljem tekstu: ino-firmi) niže navedenu robu (robu navedenu u prilogu br. 1. ovog ugovora), a pod uslovima navedenim u ovom ugovoru.


Član 2.


Izvoznik će radi sprovođenja ovog ugovora zaključiti sa ino-firmom kupoprodajni ugo-vor u kome će izvoznik biti prodavac, a ino-firma kupac.


U predmetnom kupoprodajnom ugovoru biće navedeni uslovi iz ovog ugovora, s tim što će taj ugovor biti parafiran od strane komitenta i priložen ovom ugovoru.


STATUS IZVOZNIKA


Član 3.


Izvoznik će u izvršenju ovog ugovora raditi u svoje ime a za račun komitenta.


NAČIN NAPLATE ISPORUČENE ROBE


Član 4.


Izvoznik će robu navedenu u čl. 1. ovog ugovora prodati ino-firmi po cenama kako je to navedeno u prilogu br. 1. ugovora.


Naplatu izvezene robe izvoznik će izvršiti putem otvaranja neopozivog akreditiva (izdavanjem menice akreditirane i avalirane).


Član 5.