Ugovor o komisionu između preduzeća


3.5 - Primer ugovora o komisionu između preduzeća *UGOVOR O KOMISIONU IZMEĐU PREDUZEĆA


sklopljen između

Komitenta: "TEKSTILPROIZVOD", Fabrike tekstila, koje zastupa direktor (u daljem tekstu: komitent) i

Komisionara: "TEKSTILPROMET", Preduzeća za promet tekstilom na veliko, koje zastupa punomoćnik (u daljem tekstu: komisionar).


Predmet ugovora


Član 1.


Komisionar se obavezuje da će za naknadu (proviziju) obavljati u svoje ime i za račun komitenta prodaju tekstilnih proizvoda koje mu poveri komitent.


Obaveze komisionara


Član 2.


Komisionar je dužan da čuva robu koju mu je poverio komitent radi prodaje, s pažnjom dobrog privrednika.

__________

*) Komisioni ugovor regulisan je odredbama čl. 771-789. Zakona o obligacionim odnosima.

Prilikom preuzimanja robe od prevoznika, koju mu je poslao komitent, komisionar je dužan utvrditi njeno stanje i bez odgađanja izvestiti komitenta o danu prispeća robe i o vidljivim oštećenjima ili manjku, inače odgovara komitentu za štetu.


Komisionar odgovara komitentu za štetu i u slučaju ako ne preduzme sve potrebne radnje i mere radi očuvanja komitentovih prava prema prevozniku i drugim odgovornim licima.


Osiguranje robe


Član 3.


Ako komitent da poseban nalog za osiguranje određene robe, komisionar je dužan da na trošak komitenta robu osigura protiv određenih rizika. Inače odgovara za propast ili oštećenje robe.


Obaveštenje o promenama na robi


Član 4.