Ugovor o komisionoj prodaji umetničkih dela


3.11 - Primer obrasca ugovora o komisionoj prodaji         umetničkih delaUGOVORNE STRANE: DVORANA DOMA SINDIKATA, preduzeće za pripremanje i organizovanje kulturno-umetničkih i obrazovnih programa sa potpunom odgovornošću (dalje KOMISIONAR), Beograd, Moše Pijade br. 14, koje zastupa direktor

i

____________ (dalje KOMITENT),

iz ___________ ulica ______________

br. ___________ l.k. ______________

zaključili su


UGOVOR O KOMISIONOJ PRODAJI


Član 1.


Ovim Ugovorom KOMITENT i KOMISIONAR regulišu međusobna prava i obaveze vezane za komisionu prodaju umetničkih dela u Čikagu i Milvokiju.


Član 2.


Komisionar se obavezuje da će:


- organizovati štampanje luksuznog kataloga na sprskohrvatskom i engleskom jeziku,

- obezbediti maksimalnu reklamu,

- uputiti poziv poznatim galeristima i kolekcionarima u Čikagu i Milvokiju,

- uplatiti autorski deo prihoda u zakonskom roku na žiro račun KOMITENTA broj ______ kod _________.


Član 3.


Komitent se obavezuje da će najkasnije do 15. novembra 1996. godine dostaviti svoje jedno delo na adresu KOMISIONARA i za delo predložiti:


1. naziv dela _________ predlog cene _________ dinara.


KOMITENT se obavezuje da će KOMISIONARU dati osnovne podatke o sebi i eksponatima (format, tehnika, izložbe).


Član 4.