Ugovor o komisionoj prodaji robe


3.2 - Primer ugovora o komisionoj prodaji robeUGOVOR O KOMISIONOJ PRODAJI ROBE


zaključen _____ 1996. između stranaka: 

Komitent: _____________________

zastupa ga: _____________________ (u nastavku teksta skraćeno: komitent)

Komisionar _____________________

zastupa ga: _____________________ (u nastavku teksta skraćeno: komisionar)


Član 1.


Komisionar se obavezuje da će za naknadu (proviziju) prodati u svoje ime i za račun komitenta sledeću robu: _____________________


Član 2.


Komisionar je dužan da s pažnjom dobrog privrednika čuva robu koju mu je poverio komitent radi prodaje.


Prilikom preuzimanja robe od prevoznika ili otpremnika, komisionar je dužan da na verodostojan način ustanovi njeno stanje i bez odlaganja obavesti komitenta o danu prijema robe, kao i o vidljivim nedostacima, jer u suprotnom odgovara komitentu za naknadu štete.


Komisionar odgovara komitentu za štetu i u slučaju nepreduzimanja mera u cilju očuvanja komitentovih prava prema prevoznicima i drugim učesnicima u prometu robom.


Član 3.


Komisionar je dužan da za račun komitenta osigura primljenu robu protiv požara i provalne krađe. Ako je ne osigura, odgovara komitentu za štetu koja nastane od požara i provalne krađe.


Komitent je dužan da komisionaru nadoknadi troškove osiguranja.


Komisionar je dužan, kad nastupi osigurani slučaj, da bez odlaganja obavesti osiguravača i komitenta, i preduzme sve potrebne mere da se spreči veća šteta.


Član 4.


Ako nastanu promene na robi koje bi mogle umanjiti njenu vrednosti, komisionar je dužan da o tome odmah obavesti komitenta i traži od njega odgovarajuća uputstva. U slučaju da nema vremena da čeka uputstva jer postoji opasnost od znatnijeg oštećenja robe, komisionar je ovlašćen i dužan da proda robu na najpogodniji način.