Ugovor o komisionoj prodaji robe, varijanta II


3.3 - Primer ugovora o komisionoj prodaji robe (varijanta II)UGOVOR O KOMISIONOJ PRODAJI ROBE


Ugovorna strana __________ kao KOMISIONAR (dalje: komisionar) zaključuje ugo-vor o komisionoj prodaji sa ugovaračem ____________ kao KOMITENTOM (dalje: komitent) kako sledi:


Član 1.


Ovim ugovorom komisionar i komitent uređuju međusobne odnose u vezi sa obavljanjem komisionih poslova prodaje robe komitenta u komisionu ___________ i izdvojenoj poslovnoj prostoriji _________ za period od ____ 199__ godine do ___ 199__ godine.


Član 2.


Komisionar se obavezuje da u svoje ime i za račun komitenta vrši komisionu prodaju sledeće robe ____________.


Član 3.


Komitent je dužan da u svakom komisionom poslu sačinjava otpremnicu - prijemnicu za predatu robu komisionaru radi komisione prodaje sa podacima o nazivu robe, količini, pojedinačnoj ceni komitenta i vrednosti, ili preda popis robe sa istim podacima.


Vrednost robe može da bude sa uračunatom provizijom ili bez provizije, što je od uticaja kod sačinjavanja obračuna prodaje.


Komisionar i komitent su se saglasili, da po usmenom nalogu komitenta, komisionar sačinjava otpremnicu-prijemnicu za prodatu /primljenu robu u komisionu prodaju.


Član 4.


Na ime izvršene komisione usluge - prodaje robe komisionaru pripada provizija od ____% od vrednosti prodate robe. Provizija je sadržana u ceni - vrednosti robe komitenta.


Član 5.


O komisionoj prodaji obe ugovorne strane vode potrebnu evidenciju.


Član 6.


Komisionar može vratiti komitentu neprodatu robu, nekurentnu robu i robu koja je imala sezonski karakter. Komisionar o tome sačinjava povratnicu, koja sadrži sve potrebne podatke, kao i otpremnicu - prijemnicu.