Ugovor o komisionoj prodaji štampe


3.6 - Primer obrasca ugovora o komisionoj prodaji štampeUGOVOR O KOMISIONOJ PRODAJI ŠTAMPE


Zaključen između:

1. NIP __________________ iz _______________, ul. ________________ br. ___, kao nalogodavca (u daljem tekstu: KOMITENT), koga zastupa direktor Preduzeća _______________, i

2. Preduzeća _________________ iz ______________, ul. ________________ br. ___, kao izvršioca naloga o prodaji štampe (u daljem tekstu: KOMISIONAR), koga zastupa direktor Preduzeća _______________ kako sledi:


I


KOMISIONAR  se ovim ugovorom obavezuje da u svoje ime, a za račun KOMITENTA vrši prodaju redovnih izdanja listova, i to: ________________________________.


II


KOMISIONAR će za uloženi rad i neposredne troškove na prodaji izdanja iz tačke I ovog ugovora zaračunavati .....% rabata od prodate vrednosti štampe u sopstvenoj mreži.

Na dnevnim izdanjima KOMISIONAR ĆE ZARAČUNAVATI ___% rabata.


Za prodaju izdanja iz tačke I ovog ugovora, koja se vrše preko drugih mreža i kad druge prodajne mreže uslovljavaju prodaju većim rabatom od rabata iz stava 1. i 2. ove tačke, KOMISIONAR je dužan da o tome sa KOMITENTOM postigne sporazum, ukoliko KOMITENT želi da koristi ovaj vid prodaje.


III


O prodaji novih, posebnih, vanrednih, specijalnih, periodičnih izdanja KOMITENT će sa KOMISIONAROM zaključiti poseban ugovor.


KOMISIONAR se obavezuje da nova izdanja koje KOMITENT pokreće i uvodi na tržište prodaje po povoljnijem rabatu od rabata utvrđenog u tački II ovog ugovora.


O izdanjima nabrojanim u stavu I. ove tačke, ugovorne strane mogu zaključivati ugovore o zajedničkim ulaganjima.


IV


KOMISIONAR je dužan da za račun KOMITENTA u cilju prodaje izdanja iz tačke I ovog ugovora obavlja i sledeće poslove, i to:


- poslove organizovanja prevoza štampe do mesta prodaje;

- poslove planiranja i regulisanja tržišta, izrade dokumentacije i praćenja evidencija;

- poslove na pretplati, poslove adreme, poslove fakturisanja štampe, poslove kontrole, otpisa i prodaje remitende, i poslove naknadne i komercijalne prodaje;