Ugovor o komisionoj kupovini robe


3.1 - Primer ugovora o komisionoj kupovini robeUGOVOR O KOMISIONOJ KUPOVINI ROBE


Ugovorna strana ___________ KOMISIONAR (dalje: komisionar) zaključuje ugovor o komisionoj kupovini sa ugovaračem __________ kao KOMITENTOM (dalje: komitent), kako sledi:


Član 1.


Ovim ugovorom komisionar i komitent uređuju međusobne odnose u vezi sa komisionom kupovinom _____________________.


Član 2.


Komitent _______________ NALAŽE komisionaru ________________ da u svoje ime i za račun komitenta izvrši izbor najpovoljnijeg prodavca i kupovinu ____________.


Komitent na osnovu ovog ugovora izdaje posebno ovlašćenje za preduzimanje radnji iz stava prvog ovog člana, koje je sastavni deo ovog ugovora.


Član 3.


Komisionar se obavezuje da izvrši nalog - kupovinu ____________ iz člana 2. ovog ugovora u svoje ime i za račun komitenta, uz pribavljanje računa koji glasi na ime komitenta sa odgovarajućim garancijama proizvođača i drugom pratećom dokumentacijom, i da odmah po izvršenoj kupovini preda komitentu nabavljene stvari iz člana 2.


Član 4.


Komitent i komisionar su se saglasili da je komitent dužan da komisionaru preda novčani iznos od _________ dinara na ime nabavke stvari iz člana 2. ovog ugovora u okviru kog je uključena provizija od _________ dinara, koja pripada komisionaru na ime izvršene komisione usluge, kao i iznos od _________ dinara na ime troškova nabavke i prevoza kupljenih stvari iz člana 2.


Prijem novčanog iznosa iz stava 2. ovog člana potvrđuje se priznanicom koja je sastavni deo ovog ugovora.


Član 5.


Ugovorne strane su se saglasile da se realizacija ovog ugovora izvrši u roku od ___ dana od dana njegovog zaključivanja. U protivnom je komisionar dužan da po isteku ___ dana od dana zaključenja ovog ugovora izvrši povraćaj primljenih sredstava iz člana 4. komitentu.


Rok za izvršenje ugovornih obaveza može se produžiti uz obostranu saglasnost.


Član 6.