Ugovor o know-how, varijanta II


6.13 - Primer obrasca ugovora o know-how (varijanta II)UGOVOR O KNOW-HOW


Ovaj ugovor zaključen je dana (navesti) u mestu (navesti mesto zaključenja) između strane firme, čije je registrovano sediše u (navesti zemlju i adresu), kompanije koja je formirana i postoji prema zakonima (strane zemlje), i Preduzeće (navesti naziv) čije se registrovano sediše nalazi (navesti) i koja je formirana i postoji prema zakonima SRJ sa druge strane.


Član 1.


Strana i jugoslovenska ugovorna strana imaju dugogodišnje poslovne odnose, pa u cilju proizvodnje (navesti čega) sa jugoslovenske strane a za zadovoljenje domaćeg tržišta i izvoz na treća tržišta odlučeno je da se sklopi ovaj ugovor.


Zaključenjem ovog ugovora jugoslovenska strana želi da pribavi najsavremeniji know-how (stranog partnera) i tehničku dokumentaciju za proizvodnju (navesti čega), kao i da korišćenjem sopstvenih mašina i kadrova jugoslovenske strane, kao i eventualnih stručnjaka (stranog partnera) koji mogu biti detaširani kod jugoslovenske strane ostvari ekonomske ciljeve i rezultate predviđene ovim ugovorom.


Član 2.


Ekonomski ciljevi i rezultati koji se žele postići ovim ugovorom su predaja dokumentacije za proizvodnju (navesti čega) sa eventualnim licencama, kao i utvrđivanje popisa mašina i njihovih karakteristika za tu proizvodnju uz obavezu primaoca da iskoristi informacije na način koji on smatra svrsishodnim uz stručnu i tehničku pomoć davaoca.


Član 3.


Predmet ovog ugovora je ustupanje materijalnog prava na tehničku dokumentaciju za proizvodnju, koja podrazumeva i skup svih tehničkih i tehnoloških znanja i iskustva i patenata potrebnih za tehnologiju izrade, montažu, ispitivanje i puštanje u rad dole navedenih proizvoda, i to: (navesti detaljno proizvode za čiju je proizvodnju ustupljen know-how).


Član 4.


Jugoslovenska strana ima pravo na osnovu ovog ugovora da sve predmete ovog ugovora plasira na tržištu Jugoslavije i drugih zemalja osim na tržištu zemlje davaoca.


Proizvodnja će se obavljati isključivo na teritoriji Jugoslavije u pogonima (navesti), s tim što jugoslovenska strana preuzima punu odgovornost prema inostranoj strani i tržištu u pogledu kvaliteta proizvoda proizvedenih na osnovu know how.


Član 5.


Pri stupanju ugovora na snagu jugoslovenska strana će od (stranog partnera) dobiti sledeću dokumentaciju:


- kompletnu radioničko-konstruktivnu dokumentaciju;

- kompletnu projektnu (električnu, hidrauličnu) dokumentaciju;

- specifikaciju materijala i proizvodnih normi;

- statičke proračune (za sve velike mašine - proizvode);