Ugovor o izradi prototipa za osvajanje i razvoj novog proizvoda


18.13 - Primer ugovora o izradi prototipa za osvajanje i razvoj 

        novog proizvodaUGOVOR


Sklopljen između preduzeća "TERMO" za površinsku obradu Beograd (u daljem tekstu naručilac) i Metalne konstrukcije i uređaji Beograd (u daljem tekstu izvršilac) o razvoju i izradi prototipa i tehničke dokumentacije za serijsku proizvodnju uređaja za nanošenje tankih slojeva na plastificiranim i keramičkim pločicama.


PREDMET UGOVORA


Član 1.


Izvršilac se obavezuje da za potrebe naručioca izvrši u svemu na osnovu Projekta funkcionalni model i protopit i prateću tehničku dokumentaciju, uređaja za nanošenje tankih slojeva na plasticiranim i keramičkim pločicama, kroz 3 (tri) faze i to:


I Faza:

1.                Da izradi 1 (jedan) funkcionalni model uređaja za nanošenje tankih slojeva na plast. pločicama i keramičkim pločicama.

2.                Da izvrši funkcionalna ispitivanja i sačini izveštaj o ispitivanjima sa osvrtom na ispu-njenje zahteva funkcionalnosti iz predprojekta, i tehničkim zahtevima TZ 00210/1.

3.                Da izradi konstrukcionu dokumentaciju za prototip uređaja.

4.                Da izradi Tehnički opis FM uređaja

5.                Da izradi Privremeno uputstvo za rukovanje i održavanje uređaja.


II Faza:

1.                Da prema KD iz tač. I 3 izradi 4 (četiri) prototipa uređaja za nanošenje tankih slojeva na plastificiranim i keramičkim pločicama.

2.                Da izvrši ispitivanja i sačini izveštaj o ispitivanjima sa osvrtom na ispunjenje zahteva iz tehničkih zahteva TZ 00210/1 i konstrukcione dokumentacije za prototip.

3.                Da izradi Privremeno uputstvo za rukovanje i održavanje prototipa da uporedo ispita ujednačenost nanetih slojeva na plastificiranim pločicama i keramičkim pločicama, uz izbor boja nanetih slojeva koje su najpostojanije.


III Faza:

1.                Da izradi tehničku dokumentaciju za serijsku proizvodnju uređaja i to:

               - Konstrukcionu dokumentaciju original na pausu i 5 (pet) kopija,

               - Uputstvo za rukovanje i održavanje uređaja original i (5) pet kopija pripremljeno za štampu.

               - Tehnološku dokumentaciju za serijsku proizvodnju, original.


PREDMET PRIMOPREDAJE


Član 2.