Ugovor o izradi i montaži nameštaja


18.8 - Primer obrasca ugovora o izradi i montaži nameštajaSekretarijat za opštu upravu Skupštine ________________ koga zastupa načelnik ______________, i preduzeće za proizvodnju nameštaja koje zastupa komercijalni direktor ______________, zaključuju 28.2.199___ovaj


UGOVOR


 1.


Sekretarijat za opštu upravu Skupštine ___________ (u daljem tekstu: naručilac) naručuje od preduzeća za proizvodnju nameštaja (u daljem tekstu: izvođač) izradu i montažu 4 komada specijalnih ormara za biblioteku prema priloženom nacrtu i merama navedenim u njemu. Ormari moraju biti izrađeni od panel-ploče, furnirani orahovim furnirom i farbani u prirodnoj boji.


 2.


Izvođač preuzima izradu ormara navedenih u tački 1. za sumu od 3.200 dinara. (Slovima: ______________). Troškovi dopreme i montaže zaračunati su u ovoj ceni.


 3.


Izvođač jamči za solidnost svoje izvedbe dve godine i obavezuje se da sve eventualne nedostatke odmah i besplatno u pomenutom roku na zahtev naručioca ukloni, odnosno izvrši potrebne popravke.


 4.


Naručilac se obavezuje da plati iznos naveden u tački 2. ovog ugovora u roku od 8 dana po prijemu računa na žiro-račun izvođača broj _____________.


 5.