Ugovor o izradi autorskog dela


19.1 - Primer obrasca ugovora o izradi autorskog delaUGOVOR O IZRADI AUTORSKOG DELA


Zaključen između stranaka:

NARUČILAC: ________________ (navesti naziv i sedište)

AUTOR: ________________ (pravno ili fizičko lice - navesti adresu)


Član 1.


Autor se ovim ugovorom obavezuje da:


1. Napiše i preda za štampu kompletan rukopis knjige __________ (navesti naziv knjige) zaključno do __________ (navesti datum) 1996. godine.


2. Rukopis koji se autor obavezuje da preda treba da bude čitko napisan na pisaćoj mašini sa proredom.


3. Ukupan broj stranica neće biti veći od __________ (navesti broj stranica) odnosno ukupno __________ (navesti koliko) autorskih tabaka (araka).


4. Rukopis će biti pripremljen po sadržaju koji je sastavni deo ovog ugovora i ponude upućene izdavaču.


5. Pre objavljivanja dela, autor će u najkraćem roku pregledati otiske i odobriti ih za štampu.


Član 2.


Izdavač se obavezuje:


1. Da će izdati navedenu knjigu u tiražu od _______ (navesti broj) primeraka, a pod uslovima da se oceni da je rukopis kvalitetan i podoban za štampu.


2. Da isplati autoru za rukopis autorski honorar u iznosu od ________ (navesti sumu) dinara po jednom autorskom tabaku, ali najviše do ugovorenog broja autorskih tabaka predviđenih članom 1. ovog ugovora.


3. Da ugovorom predviđenu knjigu objavi do _______ (navesti datum).


4. Da na zahtev autora, po potpisivanju ovog ugovora isplati autoru akontaciju u iznosu od ________ (navesti procenat), a ostatak honorara konačno obračuna i isplatiti u roku _______ (navesti rok) od izlaska dela iz štampe.