Ugovor o izgradnji stanova


5.16 - Primer aneksa ugovora o izgradnji stanovaANEKS


uz ugovor br. ____ od _______ o izgradnji stanova na lokaciji _______ objekat _____


UGOVORNE STRANE:


1. UDRUŽENA BEOGRADSKA ZAJEDNICA STANOVANJA, Beograd, Danijelova 33 (u daljem tekstu: Zajednica), i

2. __________________________________ (u daljem tekstu: Udružilac sredstava)


Član 1.


Ugovorne strane ovim aneksom ugovora utvrđuju konačnu vrednost izgrađenih stanova po Osnovnom ugovoru, na lokaciji _______ u objektu _______ na iznos od _______ dinara po 1 m2 korisne površine stana, što za ukupno _______ ugovorenih stanova, ukupne površine _______ iznosi Dinara __________.


Član 2.


Konačna vrednost po 1 m2 korisne površine stana iz prethodnog člana sadrži sledeće troškove, i to:


A. ZEMLJIŠTE


       1. Troškovi uređivanja zemljišta ______ din/m2

       2. Toplifikacija ______ din/m2

       3. Troškovi stana za domaćina bloka ______ din/m2

                           UKUPNO A: ______________________ din/m2


B. GRAĐENJE I OSTALI TROŠKOVI


       1. Troškovi projektovanja ______ din/m2

       2. Troškovi građenja stanova ______ din/m2

       3. Tehnički prijem, takse, konačni obračun, saglasnost i dr. ______ din/m2

       4. Naknada za obavljanje stručnih poslova na organizovanju izgradnje ______ din/m2

       5. Troškovi izgradnje stana za domaćina bloka ______ din/m2

       6. Kamata na kredite ______________________ din/m2