Ugovor o izdavanju generalne garancije za podizanje robe ispod carinskog nadzora pre uplate carine i drugih uvoznih dažbina
UGOVOR

O

IZDAVANJU GENERALNE GARANCIJE

ZA PODIZANJE ROBE ISPOD CARINSKOG NADZORA

PRE UPLATE CARINE I DRUGIH UVOZNIH DAŽBINAZaključen između:


Banke: _________________________________________________________________________________

(naziv, adresa i mesto)


koju predstavlja: _________________________________________________________________________

(ime, prezime i funkcija)u daljem tekstu ovog Ugovora nazvan "BANKA", s jedne strane

i

Firme: _________________________________________________________________________________

(naziv, adresa i mesto)


koju predstavlja: _________________________________________________________________________

(ime, prezime i funkcija)


u daljem tekstu ovog Ugovora nazvan "NALOGODAVAC", s druge strane.


Zajednički naziv za učesnike u ovom poslu je "UGOVORNE STRANE".UGOVORNE STRANE su se saglasile o sledećem:


Član 1.