Ugovor o izdavanju garancije
UGOVOR

O

IZDAVANJU GARANCIJE (Br. __________)Zaključen između:


Firme: _________________________________________________________________________________

(naziv, adresa i mesto)


koju predstavlja: _________________________________________________________________________

(ime, prezime i funkcija)


u daljem tekstu ovog Ugovora nazvan "BANKA", s jedne strane

i

Firme: _________________________________________________________________________________

(naziv, adresa i mesto)


koju predstavlja: _________________________________________________________________________

(ime, prezime i funkcija)


u daljem tekstu ovog Ugovora nazvan "DUŽNIK", s druge strane.


Zajednički naziv za učesnike u ovom poslu je "UGOVORNE STRANE".UGOVORNE STRANE su se saglasile o sledećem:


Član 1.


Na osnovu Zakona o bankama i drugim finansijskim organizacijama, Zakona o obligacionim odnosima, ostalih propisa o izdavanju garancija, opštih akata Banke i Odluke Kreditnog odbora broj _______________ donete na ______________ sednici održanoj dana ______________, BANKA preuzima obavezu da za račun DUŽNIKA izda garanciju ____________________________________________________________

u iznosu od din ___________________ (slovima ______________________________________________)

Rok važnosti ove garancije je ____________________________.