Ugovor o istraživačko-razvojnom projektu


18.12 - Primer ugovora o istraživačko-razvojnom projektu
UGOVOR BR ____

O ISTRAŽIVAČKO-RAZVOJNOM PROJEKTU __________________


Zaključen između "MN" - Beograd (u daljem tekstu: NARUČILAC) i "Institut" Beograd (u daljem tekstu: IZVRŠILAC)


PREDMET UGOVORA


Član 1.


Izvršilac se obavezuje da za račun naručioca, a u vezi tehničkih zahteva naručioca br. 9090/96, kao i važećih propisa i standarda osvoji postupak dobijanja novog izolacionog materijala za "MN", kroz VI faza i to:


I faza:

-        Priprema praha za sinterovanje;

-        Izbor postupka za tanke slojeve


II faza:

-        Izrada matrica i podloga za sinterovanje,

-        Presovanje pod pritiskom,

-        Ispitivanje izrade matrica i podloga,

-        Sinteza novih komponenata;


III faza:

-        Mehanička obrada i fina obrada poliranjem uzoraka,

-        Izrada matrica i uzoraka od novog izolacionog materijala.


IV faza:

-        Izrada izolacionog elementa dimenzija po crtežu KD-1 standardnim tehnološkim postupkom,

-        Izrada istog elementa modifikovanim postupkom uz optimizaciju postupka.


V faza:

-        Ispitivanje uzoraka sa aspekta homogenosti,