Ugovor o investicionom kreditu za kupovinu domaće opreme


8.16 - Primer ugovora o investicionom kreditu 

       za kupovinu domaće opremeUGOVOR O INVESTICIONOM KREDITU


Zaključen između __________ (naziv investitora) __________ s jedne strane i Banke (naziv banke) __________ s druge strane.


IZNOS KREDITA I OPŠTI USLOVI


Član 1.


Banka (naziv banke) __________ (u daljem tekstu: Banka) na osnovu Odluke __________ od ____ 199__ godine, daje (naziv korisnika kredita) _________ (u daljem tekstu: korisnik kredita) investicioni kredit za kupovinu domaće opreme u iznosu od: ________ DINARA _________ (i slovima dinara: __________) sa rokom otplate od ____ (_________) godina i sa _______ (__________).


Na deo kredita koji je reeskontovan kod Narodne banke kamata se obračunava i plaća po stopi koja je za 1% viša od stope kamate po kojoj Narodna banka, naplaćuje kamatu od Banke. Na deo kredita iz sredstava Banke, po kome je ostvaren reeskont, kamata se obračunava i naplaćuje po stopi koja ne može biti veća od kamatne stope predviđene Samoupravnim sporazumom o osnovama politike prihoda i rashoda banaka.


Kamata u toku korišćenja kredita (interkalarna kamata) obračunava se i plaća kvartalno i to: 31. III, 30. VI, 30. IX i 31. XII, odnosno prilikom stavljanja kredita u otplatu ako ovaj rok dospeva pre isteka obračunskog perioda.


Otplaćivanje ovog kredita vršiće se u tromesečnim anuitetima koji dospevaju za plaćanje 31. III, 30. VI, 30. IX i 31. XII.


Kamata se obračunava dekurzivno, kvartalno unazad i dospeva za plaćanje 31. III, 30. VI, 30. IX i 31. XII u godini, odnosno pri stavljanju kredita u otplatu, dospeću anuiteta ili definitivnoj otplati kredita.

Korisnik kredita je obavezan da izvrši plaćanje obračunate redovne kamate u roku i na način predviđen ugovorom, odnosno u roku od 15 dana od dana kada kamata dospeva za plaćanje.


Kamata po dospelim a neizmirenim obavezama korisnika kredita dospeva za plaćanje najdalje u roku od 15 dana od poslednjeg dana perioda za koji je izvršen obračun kamate.

Kredit se odobrava iz ________________.


Sredstva ovog kredita korisnik će upotrebiti za kupovinu domaće opreme:  __________ ________________________.


Član 2.


Odobreni kredit će se koristiti u godišnjim tranšama i to:

               1996.                1996.                1996.                1996.

I kvartal din.        ________        ________        ________        ________

II kvartal din.        ________        ________        ________        ________

III kvartal din.        ________        ________        ________        ________