Ugovor o inostranom kreditu


7.7 - Primer obrasca ugovora o inostranom kredituUGOVOR O KREDITU


Između: ______________ (naziv domaće banke) - u daljem tekstu "Uzimalac kredita" 

i ______________ (naziv inostrane banke) - u daljem tekstu "Davalac kredita" 

na DEM 10.000.000 (slovima: Nemačkih maraka deset miliona)


PREAMBULA


Firma ______________ (naziv i mesto iz Savezne Republike Nemačke) zaključila je na dan _______ (datum) godine sa ______________ (naziv domaće organizacije i mesto)  koga zastupa spoljnotrgovinsko preduzeće ______________ (naziv i mesto) ugovor o isporuci postrojenja, mašina i opreme u vezi sa izgradnjom ______________ (naziv i mesto objekta)


Radi finansiranja kolskih troškova u vezi sa izgradnjom _____ (naziv objekta) Korisnik kredita želi kredit koga će Kreditor staviti na raspolaganje prema merilima sledećih uslova:


Član I.


Iznos kredita i svrha primene


Davalac kredita odobrava uzimaocu kredita euro-kredit u visini od DEM 10.000.000 (slovima: Nemačkih maraka deset miliona).


Kredit će služiti isključivo svrsi primene u Preambuli.


Član II.


PREDUSLOVI ZA ISPLATU


Uzimalac kredita može da koristi kredit ako se do 20 radnih bankarskih dana pre isplate ispune sledeći uslovi:

a)                ako je Davalac kredita primio pravno mišljenje na nemačkom jeziku od gospodina advokata _______ (ime i adresa) koje potvrđuje pravno dejstvo i ispravnost obaveza koje je preuzeo korisnik kredita.

b)                ako je Davalac kredita primio dokumenta navedena u prilogu ovog ugovora o kreditu.

c)                ako je Davalac kredita primio probe potpisa prema članu XIV ovog ugovora o kreditu.


Član III.


KORIŠĆENJE KREDITA