Ugovor o hipotekarnom kreditu


7.8 - Primer ugovora o hipotekarnom kredituUGOVOR O HIPOTECI


Zaključen dana 10. novembra 1996. godine između:

"JU BANKE" DD, Beograd, M. Tita 8, kod hipotekarnog poverioca s jedne strane, i

PREDUZEĆA "Promet", kao hipotekarnog dužnika, s druge strane.


Član 1.


Ugovarači saglasno konstatuju da su međusobno zaključili ugovor o kreditu kojim je hipotekarni poverilac pozajmio hipotekarnom dužniku iznos od 800.000,00 dinara, sa rokom vraćanja od tri godine, u jednakim tromesečnim ratama, sa kamatom od 30% godišnje.


Član 2.


Kao sredstvo obezbeđenja povraćaja ovog kredita o dospelosti iz člana 1. ovog Ugovora, dužnik nudi a hipotekarni poverilac prihvata stvarno pravo hipoteke u svoju korist na nepokretnoj stvari dužnika koju čini njiva površine 80 ari na katastarskoj parceli br. 67. kao i kuća na istoj njivi površine od 84 kvm. (u slučaju da se kao dužnik javlja pravno lice predmet hipoteke biće poslovne zgrade - proizvodne hale).


Član 3.


Obavezuje se hipotekarni dužnik da na osnovu člana 2. ovog Ugovora sačini posebnu izjavu putem koje će ugovorna hipoteka biti provedena kroz zemljišne knjige u kojima se vodi založna nepokretnost, te da nakon toga dostavi hipotekarnom poveriocu rešenje o izvršenoj uknjižbi.


Član 4.


Ugovarači saglasno izjavljuju da je hipotekarni poverilac ovlašćen da u slučaju nevraćanja duga o roku dospelosti svoje potraživanje prema hipotekarnom dužniku naplati uz realizaciju putem ovog ugovora predviđene hipoteke.


Realizacija hipoteke će se obaviti prodajom založene nepokretne stvari iz čl. 2. ovog Ugovora i isplatom potraživanja hipotekarnog poverioca koji ovim putem stiče neopozivo hipotekarno pravo prvenstvenog namirenja u odnosu na sve eventualne postojeće ili naknadne poverioce.


Član 5.


Hipoteka koja je predmet ovog Ugovora (čl. 2) je prva hipoteka otvorena na založnoj nepokretnosti tako da eventualna pojava naknadnih hipotekarnih poverilaca ne ugrožava pravo prvenstva namirenja hipotekarnog poverioca po ovom Ugovoru.


Član 6.


Na osnovu ovog Ugovora ovlašćuje se hipotekarni poverilac da na nepokretnoj založnoj stvari dužnika, iz člana 2. ovog Ugovora, zajedno sa prenosom potraživanja koje je hipotekom obezbeđeno otvori nadhipoteku u korist trećeg lica bez prethodnog pristanka hipotekarnog dužnika, a po vlastitom izboru.