Ugovor o franšizingu


21.3 - Primer obrasca ugovora o franšizinguUGOVOR O FRANŠIZINGU


Zaključen ______ 199___ godine u ____________ između:

1. ____________  kao davaoca franšizinga, i

2. ____________  kao primaoca franšizinga.


Ugovorne strane su se saglasile i zaključile sledeće:


Član 1.


Davalac franšizinga ustupa primaocu franšizinga (kod robnog franšizinga: davalac franšizinga ustupa trgovcu pravo isključive prodaje određenih proizvoda ili grupe proizvoda na određenoj teritoriji; kod poslovnog franšizinga: davalac franšizinga pruža više usluga - ustupanje prava korišćenja poslovnog i tehničkog znanja), pravo davanja usluga pod trgovačkim imenom i dr; kod industrijskog franšizinga ustupa se jedan deo tehnološkog procesa, a ostali se elementi kupuju od davaoca franšizinga.


Član 2.


Davalac franšizinga se obavezuje da, radi osposobljavanja primaoca franšizinga za obavljanje poslova franšizinga, izvrši sledeće poslove (obučavanje kadrova za proizvodnju ili pružanje usluga, usluge vezane za vođenje poslova, pomoć u upravljanju preduzećem i dr.).


Član 3.


Primalac franšizinga se obavezuje da na ime ustupljenih prava i tehnologije iz člana 1. ovog ugovora, izvrši isplatu naknade davaocu franšizinga na sledeći način:


Član 4.


Primalac franšizinga se obavezuje da u toku primene ustupljenih znanja i iskustava:


-                primenjuje propisane standarde u poslovanju i organizaciji preduzeća;

-                da ustupljena tehnološka znanja i iskustva primenjuje u cilju postizanja jedno-obraznosti u primeni tih znanja i iskustava;

-                da uredi spoljni izgled preduzeća, radnje i sl. radi postizanja tzv. jednoobraznosti;

-                da od davaoca franšizinga ili lica koje on odredi vrši nabavku robe (u ugovorenim količinama);

-                da čuva poslovnu tajnu radi zaštite ustupljenih tehničkih i poslovnih znanja.


Član 5.