Ugovor o depozitu oročenom na određeno vreme sa otkaznim rokom bez namene


8.5 - Primer obrasca ugovora o depozitu oročenom na 

       neodređeno vreme sa otkaznim rokom bez nameneUGOVOR O DEPOZITU


Zaključen između:

____________ kao deponenta (u daljem tekstu: Deponent), i 

____________, kao depozitara (u daljem tekstu: Banka).


Član 1.


Deponent se obavezuje da kod Banke uplati u depozit iz svojih slobodnih sredstava sa kojima raspolaže i koje Banka naplati iz deponovanih obveznica, na osnovu zaključenog Ugovora o deponovanju obveznica na čuvanje, iznos od Dinara ______ (slovima: _____________) na neodređeno vreme sa otkaznim rokom od 3 meseca, računajući od dana kada je Deponent pismenim putem otkazao Banci ovaj depozit. Ova sredstva deponent uplaćuje u depozit bez posebne namene.


Član 2.


Po isteku otkaznog roka iz člana 1. ovog Ugovora, deponent može slobodno raspolagati svojim sredstvima iz prethodnog člana.


Član 3.


Deponent ima pravo da i posle zaključenja ovog ugovora odredi naknadno namenu za koju se sredstva deponovana po ovom ugovoru mogu koristiti pod sledećim uslovima:


1.                ako pristupi Sporazumu o udruživanju u banku i deponovana sredstva udruži uplatom u fondove Banke, stiče pravo upravljanja bankom i učestvuje u raspodeli njenih prihoda;

2.                ako sredstva oroči namenski ima pravo korišćenja kredita kod banke, u skladu sa određenom namenom.


Član 4.


Kao dan deponovanja sredstava smatra se datum odobrenja sredstava na žiro-račun Banke, a kao dan vraćanja depozita smatra se kada je zadužen žiro-račun Banke kod SDK u korist računa deponenta.


Član 5.


Banka se obavezuje da na deponovana sredstva iz člana 1. ovog Ugovora plaća deponentu kamatu po stopi koja je predviđena važećom odlukom o visini aktivne i pasivne kamate.


Kamata se obračunava i plaća polugodišnje unazad.