Ugovor o deponovanju sredstava preduzeća kod banke po viđenju


8.1 - Primer ugovora o deponovanju sredstava preduzeća

       kod banke po viđenjuKREDIT BANKA-BEOGRAD, KNEZ MIHAJLOVA 10, kao depozitar (u daljem tekstu: Banka)

i ROBAPROMET, MLADENOVAC 11406 PRAŠKA BB, šifra delatnosti 70110, matični broj 7408497 (u daljem tekstu: Deponent) zaključili su u Beogradu 10. decembra 1996. godine


UGOVOR

O DEPONOVANJU SREDSTAVA PO VIĐENJU


Član 1.


Banka i Deponent saglasni su da se sredstva Deponenta koja se vode na računu kod Službe za platni promet broj 40809601-443789 sa 50% depozita po viđenju kao i sredstva na svim računima koji budu otvoreni posle zaključenja ovog ugovora, bez obzira na namenu tih sredstava, vode kao depozit po viđenju Banke.


Deponovanim sredstvima iz prethodnog stava Deponent može slobodno raspolagati.


Član 2.


Banka će na sredstva deponovana po ovom ugovoru plaćati kamatu u skladu sa aktima Poslovne politike Banke i zakonskim propisima.


Član 3.


Deponent ima pravo da otkaže ugovor sa otkaznim rokom od 30 dana računajući od dana podnošenja pismenog zahteva Banci.


Ako u momentu podnošenja zahteva deponent koristi kredite ili druge usluge Banke (avale, akcepte, garancije i dr.). Banka daje saglasnost za prenos depozita u drugu banku 30 dana od dana izmirenja svih obaveza, odnosno u roku od 30 dana od dana kada su prestale obaveze Banke po osnovu datih avala, garancija, akcepata i dr.