Ugovor o deponovanju sredstava po viđenju
UGOVOR

O

DEPONOVANJU SREDSTAVA PO VIĐENJUZaključen između:


Banke: _________________________________________________________________________________

(naziv, adresa i mesto)


koju predstavlja: _________________________________________________________________________

(ime, prezime i funkcija)


u daljem tekstu ovog Ugovora nazvana "BANKA", s jedne strane

i

Firme: _________________________________________________________________________________

(naziv, adresa i mesto)


koju predstavlja: _________________________________________________________________________

(ime, prezime i funkcija)


u daljem tekstu ovog Ugovora nazvana "DEPONENT", s druge strane.


Zajednički naziv za učesnike u ovom poslu je "UGOVORNE STRANE".UGOVORNE STRANE su se saglasile o sledećem:


Član 1.


Na osnovu Zakona o bankama i drugim finansijskim organizacijama UGOVORNE STRANE su saglasne da se sredstva DEPONENTA koja se vode na računima kod Službe za platni promet i finansijski nadzor i to:

_______________________________________________________________________________________

kao i sredstva na svim računima DEPONENTA koji budu otvoreni posle zaključenja ovog Ugovora, bez obzira na namenu tih sredstava, vode kao depozit po viđenju BANKE.