Ugovor o deponovanju obveznica radi čuvanja


8.8 - Primer obrasca ugovora o deponovanju 

       obveznica radi čuvanjaUGOVOR O DEPONOVANJU OBVEZNICA RADI ČUVANJA


Zaključen između:

_____________________ (kao deponent) u daljem tekstu: Deponent, s jedne strane i

_____________________ kao depozitara (u daljem tekstu: Banka), s druge strane.Član 1.


Deponent predaje, a Banka preuzima na čuvanje obveznice čija ukupna nominalna vrednost iznosi dinara _______ i ( slovima: _______________)


Član 2.


Banka se obavezuje da obveznice čuva sa stručnom pažnjom i brižljivošću, kao i da naplaćuje dospele kamate, glavnicu i sve sume na koje deponovane obveznice daju pravo, čim dospeju za isplatu.


Naplaćene sume iz obveznica Banka će upisati na račun novčanog depozita koji deponent ima kod banke, po osnovu ugovora o depozitu oročenim na neodređeno vreme sa otkaznim rokom.


Za obavljanje poslova čuvanja Deponent je saglasan da plaća banci naknadu po tarifi koju ona propiše.


Član 3.