Ugovor o deluPRIMER UGOVORA O DELU_______________________

 (naziv i sedište poslodavca)

_______________________

                (broj)

_______________________

              (datum) Na osnovu člana 199. Zakona o radu ("Službeni glasnik RS", br. 24/2005 i 61/2005), zaključuje se:


UGOVOR O DELU


Između __________________________________________________, koga zastupa direktor

                                  (naziv, sedište i adresa poslodavca)                                         

_________________________________________ (u daljem tekstu: naručilac posla), s jedne

                     (ime i prezime)


strane, i _____________________________________, po zanimanju __________________,

                  (ime i prezime izvršioca posla, JMBG)


sa prebivalištem (boravištem) u ___________________________ opština _____________

                                                       (mesto, ulica i broj)


(u daljem tekstu: izvršilac posla), s druge strane.1.        Izvršilac posla se obavezuje da za naručioca posla obavi  poslove, koji su van delatnosti poslodavca, a imaju za predmet samostalnu izradu ili opravku određene stvari, samostalno izvršenje određenog fizičkog ili intelektualnog posla, i koji se sastoje u sledećem:

       ________________________________________________________ 1 .


2.        Izvršilac posla će posao iz tačke 1. ovog ugovora obaviti na način _____________________  

       _______________________________2, i u kvalitetu koji zadovoljava potrebe poslodavca.