Ugovor o delu, varijanta III


18.6 - Primer obrasca ugovora o delu (varijanta III)UGOVOR O DELU


Između:

1. Preduzeća ____________ sa sedištem u ____________ ul. ____________ br. ___ kao naručilac posla (u daljem tekstu naručilac posla), koju zastupa inokosni poslovodni organ ____________ i

                                                                                                                                                                               

2. NN. po zanimanju ____________ sa stanom u ul. ____________ br. ___ mesto ____________, kao izvršilac posla (u daljem tekstu izvršilac posla ili poslenik).


Naručilac posla i poslenik, u daljem tekstu ugovarači, sporazumeli su se o sledećem:


Član 1.


Predmet ovog ugovora jeste: (navesti poslove, zadatke, predmet ili stvar koja je predmet ugovora).


Član 2.


Naručilac posla ustupa a poslenik preuzima posao iz čl. 1. ovog ugovora i obavezuje se da ga izvrši savesno i kvalitetno, prema opisu i zadatku koji je sastavni deo ovog ugo-vora i uputstvima naručioca posla, pridržavajući se normativa i standarda važećih za ovu vrstu posla.


Član 3.


Poslenik je dužan da posao završi najdalje do ____________.


Po završenom poslu, poslenik je dužan odmah predmet ____________ predati ____________.


Član 4.


Prilikom primopredaje predmeta izvršenog posla, naručilac posla će u prisustvu poslenika, utvrditi količinu i kvalitet posla i odmah staviti primedbe posleniku na količinu i kvalitet posla ako ih ima.


Poslenik se obavezuje da otkloni sve nedostatke u poslu, bez prava na posebnu naknadu za taj posao, na koje mu naručilac posla ukaže u roku od ___ meseca od izvršene primopredaje.


Član 5.


Naručilac posla se obavezuje da posleniku za obavljeni posao iz čl. 1 ugovora isplati novčanu naknadu u neto iznosu od ____________ din. u roku od osam dana od dana izvršene primopredaje na žiro-račun poslenika br. ______________.