Ugovor o delu, varijanta II


18.5 - Primer obrasca ugovora o delu (varijanta II)UGOVOR O DELU


Ugovorne strane:

1. Preduzeće ___________ koje zastupa ___________ kao naručilac posla (u daljem tekstu naručilac posla),

2. ___________ (ime i prezime), ___________ (zanimanje), ___________ (mesto stanovanja) kao izvršilac posla (u daljem tekstu izvršilac posla).


Član 1.


Predmet ugovora: ___________ (navesti posao, odnosno "delo" koje izvršilac treba da obavi)


Član 2.


Izvršilac posla se obavezuje da poslove koje predstavljaju predmet ugovora izvrši najkasnije do __________, prema uputstvima dobijenim od naručioca posla.


Izvršilac posla obaviće ugovoreni posao u prostorijama naručioca posla.


Član 3.


Naručilac posla se obavezuje:

1.                da za izvršeni posao isplati izvršiocu sumu u iznosu od dinara _________ u roku od ____ po prijemu posla.

2.                da obezbedi izvršiocu potreban materijal i oruđa za rad i dr.


Član 4.


Naručilac prima posao na sledeći način: ______________________ (navesti postupak za prijem posla, komisijski ili na drugi način)


Član 5.


Ako izvršilac posla ne izvrši posao u ugovorenom roku i utvrđenom kvalitetu, dužan je da u roku od ___________ otkloni sve nedostatke ili ___________ (da snosi određene penale).


Član 6.