Ugovor o delu između naručioca i privatne radnje


18.7 - Primer ugovora o delu između naručioca i privatne radnjeUGOVOR O DELU


zaključen između


Naručioca: __________ iz __________, Draškovićeva 48 (u daljem tekstu: naručilac) i

Izvođača: privatne radnje "Plinomontar" __________ (u daljem tekstu: izvođač).


Predmet ugovora


Član 1.


Izvođač se obavezuje izvesti celokupnu instalaciju za centralno plinsko grejanje u naručiočevim stambenim prostorijama u __________ ulica br. 48. II prema projektu koji naručilac predaje izvođaču prilikom sklapanja ovog ugovora.


Odstupanje od projekta


Član 2.


Izvođač ne sme odstupiti od projekta. Ako smatra da je odstupanje potrebno, dužan je prethodno obavestiti naručioca i tražiti uputstva.


Materijal za izvođenje


Član 3.


Izvođač će dati svoj materijal za izvedbu instalacije, osim materijala navedenog u članu 4. Materijal mora biti standardnog kvaliteta.


Član 4.


Naručilac će dati plinske cevi potrebne za izvođenje instalacije. Izvođač je dužan ispitati da li cevi odgovaraju za izvođenje i upozoriti naručioca na eventualne nedostatke. Inače odgovara za štetu.


Ako naručilac zahteva da se instalacija izvede s materijalom na čije mu je nedostatke izvođač ukazao, izvođač je dužan postupiti po njegovom zahtevu. Ako bi postupanje po naručiočevom zahtevu štetilo ugledu izvođača, izvođač može raskinuti ugovor.


Nadzor