Ugovor o davanju zajma radniku


7.4 - Primer ugovora o davanju zajma radnikuUGOVOR O ZAJMU


Član 1.


Radniku __________ odobrava se __________ daje se zajam u iznosu od dinara __________ i slovima dinara: __________ za zgradu u mestu __________ ul __________ br. ___ od ____ kvm, koju gradi za rešenje svojih stambenih potreba i stambenih potreba svoga porodičnog domaćinstva na osnovu građevinske dozvole br. ___ izdate na ime __________ od strane opštinskog organa __________ u mestu __________ i revidovanog i odobrenog projekta od __________.


Član 2.


Zajam iz člana 1. ovog ugovora daje se radniku pod sledećim uslovima:


1. uz učešće ličnih sredstava od ___% vrednosti zajma;


2. sa rokom otplate od ___ godina;


3. sa kamatnom stopom od ___%;


4. da plaća povećanu kamatu u visini utvrđenoj Pravilnikom o rešavanju stambenih potreba radnika osnovne organizacije - davaoca zajma u slučaju kad inflacija, prema podacima nadležnog organa, pređe stopu preko 10% za proteklu godinu;


5. da otplaćuje zajam u jednakim ratama počev od _____ 19 __ godine;


6. da sa jednom trećinom mesečnog ličnog dohotka otplaćuje zajam i da otplatom zajma otpočne u roku od 30 dana od useljenja u stan;


7. da zajam namenski koristi (za izgradnju porodične stambene zgrade iz člana 1. ovog ugovora);


8. da, u slučaju nenamenskog korišćenja zajma, već isplaćeni deo zajma vrati osnovnoj organizaciji - davaocu zajma odjednom sa kamatom najdocnije u roku od 30 dana od dana obustave dalje isplate zajma od strane osnovne ogranizacije-davaoca zajma;


9. da stan koji koristi sa stanarskim pravom vrati osnovnoj organizaciji - davaocu zajma najdocnije u roku od 60 dana od dana useljenja u porodičnu stambenu zgradu iz člana 1. ovog ugovora, odnosno najdocnije u roku od 60 dana od dana završetka porodične stambene zgrade iz člana 1. ovog ugovora, odnosno najdocnije u roku 60 dana od dana osposobljavanja za stanovanje porodične stambene zgrade iz člana 1. ovog ugovora;


10. da u slučaju otuđenja porodične stambene zgrade iz člana 1. ovog ugovora pre otplate zajma, vrati neotplaćeni deo zajma u roku od 30 dana od dana otuđenja i da mu se neotplaćeni deo zajma uveća za procenat prosečnog povećanja cene stana u opštini za vreme od dobijanja stana do otuđenja, ako zakonom za pojedine slučajeve drukčije nije određeno.


Član 3.