Ugovor o davanju mašine u zakup


13.16 - Primer obrasca ugovora o davanju mašine u zakupPreduzeće _____________ (u daljem tekstu zakupodavac) i

"Izgradnja" građevinsko preduzeće iz _______________ (u daljem tekstu zakupoprimac) zaključuju


UGOVOR O ZAKUPU


I


Zakupodavac daje na upotrebu i korišćenje zakupoprimcu svoje osnovno sredstvo - mašinu.


"Vibracioni vučni valjak VTV-4, težina bez balasta 4 tone".


II


Zakupodavac daje mašinu iz prethodne tačke zakupoprimcu na upotrebu i korišćenje za vreme od dve godine.


Ukoliko zakupodavac ne zatraži vraćanje mašine date u zakup, odnosno raskid ovog ugovora istekom roka iz prethodnog stava, ugovor se produžava za daljnju narednu godinu.


III


Godišnji iznos zakupnine iznosi 40.000 - dinara (slovima: četrdesethiljada dinara), a plaća se u četiri rate i to kvartalno unapred u roku od 8 dana po prijemu računa koga će ispostaviti zakupodavac.


IV


Zakupnina počinje teći od prvog dana predaje iznajmljene mašine za upotrebu i korišćenje zakupodavcu.


V


Zakupodavac snosi troškove redovnih popravki i održavanja koji su potrebni, da bi se mašina mogla upotrebljavati i koristiti u svrhe za koje je namenjena.


VI


Troškove osiguranja mašine date u zakup kod osiguravajućeg zavoda snosi zakupodavac.