Ugovor o davanju lovišta na gazdovanje


21.1 - Primer obrasca ugovora o davanju lovišta na gazdovanjeUGOVOR


zaključen dana _________ godine u __________ između opštine _________ koju zastupa _________ i preduzeća _________ koju zastupa _________ o sledećem:


1. Opština ____________ (dalje: opština) daje na gazdovanje preduzeću ____________, (dalje: preduzeće) na osnovu rezultata konkursa od _____ godine, pod sledećim uslovima:


- ________________________ ;

- ________________________ ;2. Lovište opisano u tački 1. ovog ugovora daje se preduzeću na gazdovanje za vreme od ____________ godina.


3. Na dan zaključenja ovog ugovora stanje lovišta je: ________________________.


4. Preduzeće je dužno da za vreme trajanja ovog ugovora preduzme sledeće mere u pogledu unapređenja lovišta:


- ________________________;

- ________________________;5. Preduzeće prima lovište na gazdovanje pod uslovima iz ovog ugovora, s tim što će lovočuvarsku službu organizovati i finansirati na način: ________________________.