Ugovor o davanju garancije, varijanta II


8.21 - Primer ugovora o davanju garancije (varijanta II)UGOVOR


Zaključen između:

"BEOBANKE" - BEOGRADSKE OSNOVNE BANKE - BEOGRAD, Zeleni Venac 16 (u daljem tekstu: Banka)

"RADULAŠKA" sa N.SOL.O., DEO "Karaburma", Beograd, Vojvode Micka br. 1 (u daljem tekstu: organ. udruž. rada)


Član 1.


Na osnovu Odluke Izvršnog odbora Veća Poslovne jedinice industrije od 04.02. 1996. godine, a radi obezbeđenja nepokrivenog salda po izvršenom obračunu verižnog plaćanja, u skladu sa odredbama člana 3. Uredbe o uslovima, načinu i postupku provere primene verižnog načina plaćanja i obračuna u Službi za obračun i plaćanje ("Sl. list SRJ" br._____). Banka se obavezuje da će u svoje ime za svoj račun izdati garanciju organizaciji udruženog rada za učešće u proveri verižnog načina plaćanja i obračuna.


Član 2.


Garancija iz člana 1. ovog Ugovora će se izdati na neograničeni dinarski iznos sa važnošću od 1. aprila 1996. do 31. marta 1997. godine, ukoliko u ovom periodu ne bude povučena po odredbama ovog Ugovora.


Član 3.


Za obezbeđenje Banke za sredstva koja joj eventualno budu skinuta sa računa po odredbama člana 16. Uredbe, organizacija udruženog rada je dužna da pre izdavanja garancije iz čl. 1. ovog Ugovora podnese Banci dve blanko potpisane saldo menice, kao i ovlašćenje Banci da se po datim menicama može naplatiti sudskim putem.


Član 4.


Sredstva koja Služba za obračun i plaćanja u smislu člana 16. Uredbe skine sa računa Banke, dospevaju za vraćanje prvog narednog dana od dana korišćenja. U tom roku Banka će obračunati redovnu kamatu po stopi od 12%, a posle tog roka i kaznenu kamatu po stopi od 4%.


Član 5.


Organizacija udruženog rada nije dužna da plati Banci naknadu za njene usluge oko izdavanja garancije iz ovog Ugovora.


Član 6.


Ako u ma kom obračunskom periodu za vreme važenja garancije iz ovog Ugovora sredstva Banke budu angažovana više od jedanput, Banka će povući datu garanciju po isteku narednog obračunskog perioda i uskratiti izdavanje garancije za ubuduće.


Član 7.