Ugovor o bankarskom kreditu
UGOVOR

O

BANKARSKOM KREDITUZaključen između:


Banke: _________________________________________________________________________________

(naziv, adresa i mesto)


koju predstavlja: _________________________________________________________________________

(ime, prezime i funkcija)


u daljem tekstu ovog Ugovora nazvana "BANKA", s jedne strane

i

Firme: _________________________________________________________________________________

(naziv, adresa i mesto)


koju predstavlja: _________________________________________________________________________

(ime, prezime i funkcija)


u daljem tekstu ovog Ugovora nazvana "KORISNIK KREDITA", s druge strane.


Zajednički naziv za učesnike u ovom poslu je "UGOVORNE STRANE".UGOVORNE STRANE su se saglasile o sledećem:


Član 1.


Na osnovu Zakona o bankama i drugim finansijskim organizacijama, Zakona o obligacionim odnosima, ostalih važećih zakonskih propisa o davanju kredita, uputstva Službe za platni promet i finansijski nadzor, opštih akata BANKE i Odluke Kreditnog odbora br. ___________ donete na _______________ sednici održanoj dana ________________, BANKA odobrava KORISNIKU KREDITA okvirni kredit za pokriće dugovnog salda na žiro-računu, do iznosa od  ____________ dinara (slovima:  ______________________).