Ugovor o bankarskom kreditu po komisionom poslu
UGOVOR

O

BANKARSKOM KREDITU PO KOMISIONOM POSLUZaključen između:


Banke: _________________________________________________________________________________

(naziv, adresa i mesto)


koju predstavlja: _________________________________________________________________________

(ime, prezime i funkcija)


u daljem tekstu ovog Ugovora nazvana "KOMISIONAR (BANKA)", s jedne strane

i

Firme: _________________________________________________________________________________

(naziv, adresa i mesto)


koju predstavlja: _________________________________________________________________________

(ime, prezime i funkcija)


u daljem tekstu ovog Ugovora nazvana "KORISNIK KREDITA", s druge strane.


Zajednički naziv za učesnike u ovom poslu je "UGOVORNE STRANE".UGOVORNE STRANE su se saglasile o sledećem:


Član 1.


KOMISIONAR zaključuje ovaj Ugovor u svoje ime a za račun __________________________ (u daljem tekstu Komitent) po komisionom poslu na osnovu Ugovora br. ______________, od ___________________ koji je KOMISIONAR zaključio sa Komitentom.


KOMISIONAR u svoje ime a za račun Komitenta odobrava KORISNIKU KREDITA kratkoročni komisioni kredit za obrtna sredstva, u iznosu od ______________dinara (slovima: ___________________________)