Ugovor o bankarskoj garanciji


8.20 - Primer obrasca ugovora o bankarskoj garancijiUGOVOR O GARANCIJI


o obezbeđenju po izdatoj garanciji zaključen između Banke-Filijale ____________, s jedne strane, i preduzeća __________ iz ___________, s druge strane.


Član 1.


Banka-Filijala ____________ (u daljem tekstu: Banka) na osnovu odluke Kreditnog odbora Banke od _____ 19___ godine i zahteva _______ iz ________ (u daljem tekstu: Ugovarač) izdala je garanciju br. ____ izvođaču radova - isporučiocu opreme _______ iz ________ na iznos od din. ________ (slovima: din. __________) sa kojima je ugovarač zaključio ugovor o izvođenju radova - isporuci opreme dana _______ 19___ godine, čija se isplata obezbeđuje iz sopstvenih sredstava investitora.


Član 2.


Ugovarač _______ iz _______ se obavezuje da obezbedi sredstva u poslovnom fondu za investicije iz dohotka i drugih izvora do dana dospeća obaveza po ugovoru sa izvođačem radova - isporučiocu opreme.


Ako o dospeću obaveza po ugovoru između ugovarača i izvođača radova - isporučiocu opreme - ugovarač ne bude u mogućnosti da izmiri obaveze po zaključenom ugovoru, Banka će izvršiti isplatu situacija, odnosno faktura do iznosa garancije iz bankarskih sredstava.


Član 3.


Ugovarač _______ iz _______ se obavezuje da sve isplate po datoj garanciji koje bi Banka izvršila za njegov račun izvođaču radova - isporučiocu opreme, izmiri Banci od prvog priliva sredstava namenjenih za investicije, a najdalje u roku od 15 dana od izvršene isplate.


Ukoliko ova sredstva ne bi bila dovoljna za isplatu obaveza koje je Banka platila za račun ugovarača, ili ugovarač ne izvrši isplatu Banci u roku predviđenom u prethodnom stavu, ugovarač je saglasan da ova Banka, bez intervencije suda, izda nalog banci kod koje se nalaze njegova sredstva da se na teret svih tih sredstava (žiro-računa i fondova) izvrši naplata iznosa koji je Banka platila za račun ugovarača, odnosno da se blokiraju sva sredstva ugovarača do punog namirenja isplaćenog garantovanog iznosa.


Član 4.


Na sve izvršene isplate po datoj garanciji na teret sredstava ove Banke _______ iz _______ se obavezuje da plati Banci kamatu ___% godišnje, računajući od dana izvršene isplate do izmirenja obaveze po ovom osnovu, kao i sve druge stvarne troškove.


Član 5.


_______ iz _______ se obavezuje da plati Banci naknadu, prema Tarifi za bankarske usluge.


Član 6.


Za slučaj po ovom ugovoru nadležan je Privredni sud.