Ugovor o bančinom kreditu, varijanta II


8.15 - Primer obrasca ugovora o bančinom kreditu (varijanta II)UGOVOR O KREDITU


Zaključen između banke _________, kao zajmodavca, i _________, kao zajmoprimca.


Ugovorne strane su se sporazumele o davanju i korišćenju kredita pod uslovom kako sledi:


Član 1.


Banka __________ iz __________ odobrava kredit u iznosu od __________ dinara i slovima __________ ugovaraču __________.


Član 2.


Ovaj kredit se odobrava za vreme od __________.


Otplate počinju teći od __________.


Mesečna otplata korisnika kredita __________ iznosi __________ dinara.


Član 3.


Na odobreni kredit banka naplaćuje kamatu ___%.


Kamata po ovom kreditu teće od dana isplate kredita u gotovom, odnosno izdavanje čekova.


Ako korisnik kredita ne položi dospelu otplatu, plaća, pored redovne, i zateznu kamatu, od dana dospelosti otplate pa do njenog izmirenja.


Član 4.


Garancije po ovom kreditu su:

a) blanko akcept (menica) izdata od strane korisnika kredita;

b) ______________________________________________;