Ugovor o avaliranju menica


8.22 - Primer obrasca ugovora o avaliranju menicaUGOVOR O AVALIRANJU MENICA


Zaključen između: ___________ (naziv i sedište banke), kao avaliste po menici (u da-ljem tekstu: Avalista) i glavnog meničnog dužnika _________ (naziv i sedište KDS) ____________ trasanta po sopstvenoj trasiranoj menici (u daljem tekstu: Trasant).


Član 1.


Na osnovu Odluke kreditnog odbora od _____ 1996. godine, Avalista se obavezuje da izda aval (menično jemstvo) za sopstvenu trasiranu menicu Honorata domiciliranu kod ______ izdate za obezbeđenje plaćanja remitentima prema prilogu koji je sastavni deo ovog Ugovora na:

Din. _______________________

Din. _______________________


Avalista se obavezuje da naznačeni iznos plati ukoliko to Trasant na menici, kao glavni menični dužnik ne učini o roku dospeća menice.


Član 2.


Trasant se obavezuje:


-                da će iznos po avaliranoj menici iz člana 1. ovog Ugovora platiti o roku dospeća iste u celosti.

-                da će avalisti platiti po preuzimanju avaliranih menica naknadu po Tarifi za usluge banke koja se obračunava na pun menični iznos 1%o (jedan promil) jednokratno, mi-nimum 100.

-                da će odmah, a najkasnije u roku od 3 (tri) dana po izvršenoj isplati meničnog iznosa o roku dospeća menice obavestiti pismenim putem avalistu da je isplatio avaliranu menicu o roku,

-                da će izvestiti Avalistu u roku od 3 (tri) dana pre dospeća menične obaveze, ukoliko oceni da neće biti sposoban da izmiri svoje menične obaveze u roku,

-                da će platiti Avalisti ceo iznos koji je on platio po menici,

-                da će na plaćeni iznos o roku koji Avalista plati platiti Avalisti revalorizaciju i kamatu po stopi važeće, Zakonom određene, zatezne kamate za vreme od dana izvršenja plaćanja meničnog iznosa do naplate od Trasanta, kao i da nadoknadi sve troškove koje Avalista ima u vezi sa naplatom svog potraživanja po ovom osnovu. Zatezna kamata se računa u visini od ___% godišnje.

-                da će u cilju naplate svojih potraživanja (naknade, kamate i troškova), dostaviti Avalisti blanko akceptiranu rekta menicu sa ovlašćenjem za njeno popunjavanje.


Član 3.


Avalista može, da ukoliko menični dužnik ne isplati u roku menični iznos, te isti bude isplaćen na teret žiro-računa Avaliste, povuče menicu od SDK u smislu stava 2. člana 19. Zakona o obezbeđivanju plaćanja između korisnika društvenih sredstava, radi ostvarenja regresa od Trasanta na drugi način.


Član 4.


Za sve što u vezi sa avaliranjem menica nije predviđeno ovim Ugovorom, važe odredbe zakona i drugih važećih propisa koji regulišu materiju iz ove Odluke.