Ugovor o asignaciji


17.1 - Primer obrasca ugovora o asignacijiNa osnovu člana 1020. do 1034. Zakona o obligacionim odnosima, Preduzeće "A", kao asignant, i Preduzeće "B", kao asignat, zaključuju


UGOVOR O ASIGNACIJIČlan 1.


Preduzeće "A", po izjavi o prihvatanju od strane Preduzeća "B", ovlašćuje Preduzeće "B" da za njegov račun izvrši isplatu bruto zarada za Preduzeće "A" u iznosu od __________ dinara.


Član 2.


Preduzeće "B" prihvata uput Preduzeća "A" da na osnovu svog duga Preduzeću "A" isplati bruto zarade Preduzeću "A".


Član 3.


Potpisivanjem ovog ugovora daje se ugovorno ovlašćenje Preduzeću "A" da ispostavi naloge za isplatu zarada svojim zaposlenima na teret Preduzeća "B".


Član 4.


Prihvatanjem naloga Preduzeća "A" i isplatom zarada Preduzeća "A", Preduzeće "B" do iznosa isplate izvršava svoje dugovanje prema Preduzeću "A".


Član 5.


Ovaj ugovor je sačinjen u dva primerka, od kojih se po jedna uručuje svakom od učesnika ovog Ugovora.


               Preduzeće "A"                              Preduzeće "B"


           __________________________                   __________________________

                  Pečat i potpis                                       Pečat i potpis


NAPOMENE: Prema odredbama člana 1020. Zakona o obligacionim odnosima ("Službeni list SFRJ", br. 29/78, 39/85, 57/89 i "Službeni list SRJ", br. 31/93) upućivanjem (asignacijom) jedno lice, uputilac (asignant) ovlašćuje drugo lice, upućenika (asignat) da za njegov račun izvrši nešto određenom trećem licu, primaocu uputa (asignatar), a ovoga ovlašćuje da to izvršenje primi u svoje ime. Asignacija je, dakle, obligacioni odnos tri pravna lica koja na ovaj način razrešavaju dve evidentne obaveze. Ovakva priroda asignacije daje velike mogućnosti za međusobno regulisanje obaveza, pa i za regulisanje pitanja isplate zarada, koja je moguća pre svega, u situaciji kada je asignat dužnik asignantov.