Ugovor o asignaciji, varijanta II


17.2 - Primer obrasca ugovora o asignaciji (varijanta II)Na osnovu odredbe čl. 1020. do 1031. Zakona o obligacionim odnosima preduzeće "Izgradnja" Beograd kao asignant (uputilac), "Kontrol banka" kao asignat (upućenik) i preduzeće "Polet" kao asignator (primalac uputa) zaključili su


Ugovor o asignaciji


Član 1.


Preduzeće "Izgradnja" Beograd ima obavezu prema preduzeću "Polet" Beograd po ugovoru o izvedenim radovima br. 15/96 u iznosu od 150.000,00 dinara kao i odobren kredit od strane "Kontrol banke" za izgradnju objekta u iznosu od 500.000,00 dinara.


Član 2.


Preduzeće "Izgradnja" Beograd se obavezuje da će dati nalog "Kontrol banci" Beograd da iz odobrenog kredita uplati iznos od 150.000 preduzeću "Polet" Beograd.


Član 3.


"Kontrol banka" Beograd prihvata da izmiri obavezu iz člana 2. ovog ugovora, a preduzeće "Polet" Beograd prihvata da se ovom uplatom smatra izmirena obaveza prema njemu od strane preduzeća "Izgradnja" Beograd, po ugovoru br. 15/96.


       asignant        asignat        asignator

       preduzeće        "Kontrol banka"        preduzeće

       "Izgradnja" Bgd        Bgd.        "Polet" Bgd.


      ___________________       ___________________        ___________________