Ugovor o angažovanju ugostiteljskih kapaciteta (Ugovor o alotmanu)
UGOVOR

O

ANGAŽOVANJU UGOSTITELJSKIH KAPACITETA

(UGOVOR O ALOTMANU)Zaključen između:


Firme: _________________________________________________________________________________

(naziv, adresa i mesto)


koju predstavlja: _________________________________________________________________________

(ime, prezime i funkcija)u daljem tekstu ovog Ugovora nazvan "TURISTIČKA AGENCIJA", s jedne strane

i

Firme: _________________________________________________________________________________

(naziv, adresa i mesto)


koju predstavlja: _________________________________________________________________________

(ime, prezime i funkcija)


u daljem tekstu ovog Ugovora nazvan "UGOSTITELJ", s druge strane.


Zajednički naziv za učesnike u ovom poslu je "UGOVORNE STRANE".UGOVORNE STRANE su se saglasile o sledećem:


Član 1.


Ovim Ugovorom UGOSTITELJ se obavezuje da će TURISTIČKOJ AGENCIJI, u periodu od ___________ do ___________________: