Ugovor o angažovanju autora da sačini rukopis za knjigu


19.3 - Primer ugovora o angažovanju autora da sačini 

       rukopis za knjiguIZDAVAČKI UGOVOR


Zaključen između Zavoda za organizaciju poslovanja i obrazovanje kadrova iz Beograda, ul. 29. novembra br. 48/III, koji predstavlja direktor (u daljem tekstu: Zavod), s jedne strane i ______________, iz Novog Beograda, Bulevar Lenjina 111. SO Novi Beograd (u daljem tekstu: autor), s druge strane.


Član 1.


Zavod i autor su se sporazumeli da autor napiše rukopis pod nazivom:


Član 2.


Obim rukopisa iznosi od 30-35 autorskih tabaka.


Rukopis će autor predati do 20. 5. 1996. godine.


Član 3.


Zavod i autor su se saglasili da tiraž navedenog rukopisa iznosi 1000 primeraka.


Ukoliko Zavod obezbedi veću prodaju knjige nego što je predviđeno u stavu 1. ovog člana, autor je saglasan da se tiraž poveća za još 1000 primeraka, i to će se tretirati istim izdanjem.


Član 4.


Visina autorskog honorara za napisani tekst knjige utvrđuje se na 15% od prodajne vrednosti bruto iznosa. U osnovicu za obračun autorskog honorara ne ulazi 10 primeraka knjige koju dobija besplatno autor i 5 primeraka za izdavača.


U roku od 8 dana po potpisivanju ugovora autoru će se isplatiti akontacija u iznosu od 10.000.- dinara (slovima: desethiljadadinara) u neto iznosu.


Isplata autorskog honorara vršiće se autoru u roku od 15 dana po isteku svakog tromesečja u kojem je prodaja izvršena.


Član 5.


Izdavač će delo iz čl. 1. ovog ugovora odštampati do 30. 6. 1996. godine.