Ugovor o štampanju dela kod grafičkog preduzeća


19.6 - Primer ugovora o štampanju dela kod 

       grafičkog preduzećaUgovor o štampanju dela


Zaključen između "Prosvete" - Beograd čiji je predstavnik direktor N.N. (u nastavku teksta: izdavač) i Grafičke radne organizacije "Grafika" ____________ (u nastavku teksta: Grafika)


Ugovorne strane sporazumele su se u sledećem:


PREDMET UGOVORA


Izdavač poverava "Grafici" štampanje naslova ____________ autora ____________  izdanje god. 1996.


"Grafika" je dužna da štampanje dela izvrši prema nalogu za štampu br. _____ od ________ god. 1996. koji čini sastavni deo ugovora i sadrži:


- naknadu         ________________________ 

- obim        ________________________ 

- format         ________________________ 

- papir         ________________________ 

- štampanje         ________________________ 

- tabaci        ________________________ 

- omot         ________________________ 

- povez        ________________________ 

- pakovanje         ________________________ 


CENA I NAČIN PLAĆANJA


1. Za realizaciju ugovorenog posla prema tehničkim uslovima navedenim u nalogu za štampanje ugovorne strane su utvrdile kupoprodajnu cenu:


__________ dinara po komadu ___________ dinara po štampanom tabaku od 16 strana.


2. Ako u toku štampe dođe do povećanja odnosno smanjenja obima, cena će se povećati - smanjiti za:

____________ dinara po komadu ____________ dinara po štampanom tabaku.