Ugovor između zadruge i zemljoradnika o proizvodnji i isporuci sirovog duvana


22.9 - Primer obrasca ugovora između zadruge i zemljoradnika 

       o proizvodnji i isporuci sirovog duvana u listuUGOVOR O PROIZVODNJI I ISPORUCI SIROVOG DUVANA U LISTU


zaključen između zemljoradničke zadruge ________ (dalje: proizvodna organizacija) i 

__________ iz __________ (dalje: kooperant) o sledećem:


1. Kooperant se obavezuje da na svom zemljištu u mestu __________, na teritoriji opštine __________, pristupi proizvodnji sirovog duvana u listu.


Na duvaništu označenom u prethodnom stavu kooperant će zasaditi sledeći broj strukova duvana, i to:


a) duvana sorte __________ strukova __________

b) duvana sorte __________ strukova __________


2. Kooperant je dužan da sav proizvedeni duvan u listu po osnovu ovog ugovora isporuči proizvodnoj organizaciji.


3. Radi zaštite duvana i suzbijanja biljnih bolesti i štetočina ugovorne strane preuzimaju sledeće obaveze:


a) proizvodna organizacija __________;

b) kooperant __________.


4. Proizvodna organizacija se obavezuje da u roku od ... dana po zaključenju ovog ugo-vora obezbedi i preda kooperantu sledeća sredstva za reprodukciju:


a) u novčanom iznosu __________ dinara na ime __________;

b) u materijalu ________, čija je vrednost ________ dinara, a pod uslovom ________.


5. Proizvodna organizacija se obavezuje da će preuzeti sav duvan proizveden na duvaništu iz tačke 1. ovog Ugovora, a po cenama, i to:


a) za duvan sorte __________ za jedan kilogram __________ dinara;

b) za duvan sorte __________ za jedan kilogram __________ dinara.


6. Cene iz tačke 5. ovog ugovora važe franko magacin proizvodne organizacije u _________.