Ugovor između zadruge i zemljoradnika o isporuci mleka


22.5 - Primer obrasca ugovora između zadruge i 

       zemljoradnika o proizvodnji i isporuci mlekaUGOVOR O PROIZVODNJI I ISPORUCI MLEKA


O proizvodnji i isporuci svežeg kravljeg mleka u kooperaciji, zaključen između zemljoradničke zadruge _______________ (u daljem tekstu: Zadruga), s jedne  i individualnog proizvođača-kooperanta u proizvodnji svežeg kravljeg mleka ___________ (u daljem tekstu: Proizvođač) s druge strane.


Član 1.


PRAVA I OBAVEZA PROIZVOĐAČA:


1. Da isporučuje Zadruzi sveže kravlje mleko od ... krava u periodu od 1. januara _____ do 1. januara ______ godine, u prosečnoj dnevnoj količini od ______ litara.


2. Da isporučeno mleko odgovara kvalitetu regulisanom važećim propisima u vreme isporuke mleka.


3. Da na određeno mesto privede muzne krave i steone junice radi matičenja, selekcije - odabiranja i ocenjivanja.


4. Da sve svoje krave veštački osemenjava kod Veterinarske stanice ________________.


5. Da svako telenje prijavljuje u toku od 8 dana i omogući kontrolu mlečnosti.


6. Da godišnje isporuči po jednoj kravi najmanje _______ litara mleka, što je uslov da navedene zootehničke mere budu besplatne u protivnom platiće Zadruzi: ________ dinara, na ime izvršenih zootehničkih mera.


7. Da mužu krava izvrši higijenski a odmah posle muže, da izvrši hlađenje mleka svežom bunarskom ili tekućom vodom.


8. Da mleko do sabirnog mesta prenosi isključivo u poklopljenim emajliranim ili aluminijumskim sudovima.


PROIZVOĐAČ OVLAŠĆUJE ZADRUGU:


1. Da kvalitet mleka iz tačke dva prethodnog stava utvrđuje otkupljivač na sabirnom mestu i ovlašćeni predstavnik mlekare.


2. Da kiselinski stepen mleka utvrdi prilikom predaje mleka na sabirnom mestu, kao i da odbije prijem mleka koji ne odgovara kiselinskom stepenu mleka.


3. Da utvrdi vreme donošenja mleka na sabirno mleko, kao i sabirno mesto za svaku grupaciju individualnih proizvođača.