Ugovor (dispozicija) o međunarodnoj špediciji


11.8 - Primer obrasca ugovora (dispozicija) o međunarodnoj 

       špediciji koji se sačinjava u smislu odredaba 

       čl. 827-846. Zakona o obligacionim odnosimaUGOVOR O OTPREMANJU (ŠPEDICIJI)


Uvoznik _____________

Beograd

Uvoz ______________

Poz. ______________

RO za međunarodnu špediciju i transport


DISPOZICIJA broj _____


Na osnovu ove dispozicije preuzete radi otpreme i carinjenja dole navedene robe:

1.                Zaključak Broj         _______________        Datum _______

2.                Ugovor Broj         _______________        Datum _______

3.                Vrsta robe         _______________

4.                Vrsta pakovanja         _______________

5.                Količina         _______________        (bruto kg neto m2)

6.                Vrednost robe         _______________        (dinara - valuta)

7.                Iznos celokupnog zaključka tona _______ kg. _______ m3 _______

8.                Domaći kupac          __________________         (tačna adresa, br. tel. i telex)

9.                Primalac         __________________         (tačna adresa, br. tel. i telex)

10.         Inostrani prodavac         __________________         (tačna adresa, br. tel. i telex)

               Zemlja prodavca         __________________

               Utovarna stanica-luka         __________________

11.                Uslov isporuke         _______________        (Fco, FOB, CIF, FOR)

12.                Način otpreme         _______________        (navesti vrstu prevoznog sredstva)

13.                Vozarina do granice SRJ         _______________        (ko plaća)

14.                Vozarina na inostranim relacijama         _______         (ko plaća)

15.                Transportno osiguranje         _______________        (relacija, rizici, valuta)

16.                Preuzimanje robe _____________ (ako se vrši gde, ko vrši i kome se šalju uzorci)

17.                Rok isporuke         _______________