Sporazumni raskid ugovora o kupoprodaji robe


2.35 - Primer ugovora o kontroli robeUGOVOR O KONTROLI ROBE 1)


sklopljen između

Naručioca kontrole: "BRZORAD", Preduzeće za proizvodnju svilenih tkanina, koje zastupa direktor (u daljem tekstu: naručilac kontrole) i

Vršioca kontrole: ZAVODA ZA KONTROLU KVALITETA I KVANTITETA kojeg zastupa dipl. ing. ___________________ direktor (u daljem tekstu: vršilac kontrole).


Predmet ugovora


Član 1.


Kontrola kvaliteta prediva za svilene tkanine na osnovu narudžbe naručioca kontrole.


Roba se sastoji od 30 paketa prediva za svilene tkanine predata od uvoznika: ________


Obaveze vršioca kontrole u pogledu obima i načina kontrole


Član 2.


Vršilac kontrole se obavezuje da stručno i nepristrasno obavi kontrolu stvari iz člana 1. ovog ugovora i izda certifikat o tome.


S obzirom na kvalitet prediva koji je ugovoren s dobavljačem, potrebno je kontrolom utvrditi naročito da li predivo ima sledeća svojstva: _____________


Član 3.


Kontrolu kvaliteta prediva treba obaviti u svih 30 paketa, a ne na preskok.


Ako se ustanovi da predivo ima nedostataka, treba utvrditi da li se predivo zbog nedostataka može upotrebiti za namenjenu svrhu (za proizvodnju svilenih tkanina), a ako može, koliko je smanjena vrednost prediva zbog nedostataka.


Dalje je potrebno ustanoviti da li su nedostaci postojali pre predaje pošiljke prevozniku ili nakon toga. Ako su nedostaci nastali delimično pre a delimično posle predaje pošiljke prevozniku, treba ustanoviti obim nedostataka koji su nastali u jednoj i drugoj fazi.2)Obaveza čuvanja robe