Sporazumni prestanak radnog odnosaPRIMER SPORAZUMNOG PRESTANKA

RADNOG ODNOSA_______________________

 (naziv i sedište poslodavca)

_______________________

                (broj)

_______________________

              (datum) Na osnovu člana 177. stav 1.  i člana 192. Zakona o radu ("Službeni glasnik RS" br. 24/2005 i 61/2005), poslodavac ___________________________  i zaposleni zaključuju                  

                                    (naziv i sedište poslodavca)  

                                                                                           


SPORAZUM

o prestanku radnog odnosaČlan 1.


Zaposleni ___________________________________________________________________  

                                     (ime i prezime, stepen stručne spreme i zanimanje)


na poslovima _______________________i  direktor_________________________________   

                           (naziv poslova)                                       (naziv i sedište poslodavca)


(u daljem tekstu: Poslodavac), sporazumeli su se da zaposlenom prestane radni odnos kod Poslodavca zaključno sa danom ______ 200_ godine, koga dana se otkazuje Ugovor o radu br._______ od _____ godine1.


Član 2.


Zaključno sa danom prestanka radnog odnosa po ovom sporazumu, zaposleni  prestaje da ostvaruje prava, obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa kod Poslodavca.