Sporazum o naknadi štete zaposlenomPRIMER SPORAZUMA O NAKNADI 

ŠTETE ZAPOSLENOM_______________________

 (naziv i sedište poslodavca)

_______________________

                (broj)

_______________________

              (datum) Na osnovu čl. 164. i 192. Zakona o radu ("Službeni glasnik RS", br. 24/2005 i 61/2005) i člana ____  ____________________________________, na osnovu Odluke Komisije za utvrđivanje

                 (naziv opšteg akta poslodavca)

 štete koju je zaposleni pretrpeo, br.___ od _____ godine, zaposleni i poslodavac, zaključujuSPORAZUM

o naknadi štete


1.         ________________________________________________________________ i zaposleni

                               (naziv i sedište poslodavca)

         _______________________________________, na poslovima______________________

            (ime i prezime zaposlenog)                                                      (vrsta poslova)