Spisak osnivača zatvorenog akcionarskog društva


SPISAK OSNIVAČA

ZATVORENOG AKCIONARSKOG DRUŠTVA 


"___________________________________________________"1

(navesti skraćeno ime društva o čijem spisku osnivača se radi)Osnivači društva su: (navesti osnivače sa ličnim podacima, vrstom i vrednošću njihovih udela i brojem akcija)


1)        ____________, iz _________, ul. __________ br. ___, lični br. ____________, koji kao ulog u društvo unosi:


a)         novčanu svotu od ________ (i slovima: _________) dinara;


b)         nepokretnost upisanu u l. n. br. _______ zgrada sa dvorištem u gradu izgrađena na parc. br. _______ KO _________ u vrednosti od _________ (slovima: ____________) dinara i


v)         sledeće pokretne stvari: 


-        teretno vozilo marke ________, tipa ___, reg. br. ______, proizvedenog ____ g., šasija br. ____, motor br. ______, boje ___, nosivosti ___ tona, u vrednosti od _______ (slovima: _______) dinara,


-        pokretni agregat marke ____ ukupne snage _________, reg. br. ____, šasija br. ______, u vrednosti od _________ (slovima: __________) dinara, i


tako da vrednost celokupnog uloga iznosi __________ (slovima: __________) dinara za koji mu je izdato _____ običnih akcija;

                  ______________

                                                                                           (potpis)


2)         __________, iz _____, ul. _______ br.__, lični br. __________, čiji ulog u društvo je: __________________________________


       tako da vrednost celog uloga iznosi _________________ dinara, za šta mu se izdaje _________ običnih akcija;

                  ______________

                                                                                           (potpis)
3)         Društvo s ograničenom odgovornošću "___", iz ___, ul. ______ br. ___, mat. br. __________, čiji ulog u društvo je:

       ___________________________________________________